Isnin, 28 September 2015

PERBAHASAN MUJASSIMAH, HULUL DAN ITTIHAD

SEBAHAGIAN PERBAHASAN ULAMA MELAYU PADA GOLONGAN MUJASSIMAH YANG BERIKTIQAD ALLAH BERTEMPAT, GOLONGAN HULUL YANG BERIKTIQAD ALLAH BERSATU MERESAP DALAM MAKHLUK, DAN GOLONGAN ITTIHADIYYAH YANG BERIKTIQAD WAHDATUL WUJUD YAKNI ALLAH ADALAH ALAM DAN ALAM ADALAH ALLAH

Kata Syeikh Husayn bin Nasir bin Toyyib Al-Mas^udi Al-Banjari RohimahuLlah Rohmatan Wasi^ah dalam Kitabnya yang masyhur Hidayah Al-Mutafakkirin:


Pada mukasurat 13 dan 14:
"((Dan lagi kata setengah mereka itu)) Allah itu berubah-ubah tempat pada hari ini di sini, dan pada hari itu di situ, demikianlah dikatakan sekalian hari itu....bahawasanya sekalian mereka yang tersebut itu SESAT SEKALIANNYA lagi MENYESAT AKAN ORANG LAIN dan dinama akan dia pula MULHIDAH dan HULULIYYAH dan ITTIHADIYYAH ((dan sekalian itu JADI KAFIR IA)) NauzubiLlahi minha dengan iktiqad yang tersebut itu kerana sekaliannya itu menafi akan Wahdaniyyah Allah Ta'la dan menafi akan MukholafahNya daripada baharunya dan mengisbatkan beberapa syirik bagi Allah Taala dan baharunya dan bertempat dan berpihak dan banding dan kekurangan bagiNya, dan mengisbatkan keadaanNya berjirim dan berjisim dan mengambil lapang

((bermula dalil yang menunjuk atas kufur)) orang yang iktiqad yang demikian itu.
kata Syeikh Ibn Hajar dalam Kitabnya Al-I^laam "Barangsiapa yang mendakwa/menyangka bahawa Tuhan menyatu/meresap/bertempat pada sesuatu daripada tubuh manusia atau pada selainnya daripada mereka itu maka iaitu KAFIR dia" dan katanya lagi: "seperti HULUL dan ITTIHAD itu, ITTIHAD ertinya bersatu ia dengan sesuatu ertinya jadi KAFIR orang yang iktiqad demikian itu"
dan lagi katanya di dalam kitab Zawajir Pada Membilang Segala Bagi Yang Jadi Kafir: "ertinya atau iktiqad ia bahawasanya Allah menempati ia di dalam rupa yang elok-elok hingga katanya atau iktiqad ia bermula Ruh itu daripada Nur Allah maka apabila berhubung nur Ruh itu dengan Nur Allah nescaya bersatu ia"
dan telah berkata Syeikh Ahmad Suhaimi di dalam kitabnya Al-Muqtadi bi Syarhi Al-Hud Huda wa Al-Ittihadiyyah wa Alhululiyyah: "dan ITTIHADIYYAH dan HULULIYYAH bermula keduanya iaitu kedua firqah YANG ZAHIR KEDUANYA DENGAN MENYERUPAI AHLI TASAWWUF dikata orang bagi mereka itu MUTASAWWIFAH ertinya orang yang mengaku dirinya ahli tasawwuf dan melaku akan dirinya seperti kelakuan ahli tasawwuf padahal bermula AHLI TASAWWUF YANG SEBENARNYA IAITU MENJAUH OLEH MEREKA ITU (yakni ahli tasawwuf) DARIPADA MEREKA ITU (yakni mutasawwifah hulul dan ittihad), telah berkata mereka itu (yakni mutasawwifah hulul dan ittihad): "BERMULA ORANG YANG SALIK APABILA BERSUNGGUH-SUNGGUH IA PADA IBADATNYA DAN MASUKLAH IA KE DALAM LAUT WUSUL KEPADA ALLAH TAALA, NESACAYA MENEMPATI ALLAH TAALA DI DALAMNYA DENGAN SEKIRA-KIRA TIADA BERBEZALAH KEDUANYA ITU ATAU JADI BERSATULAH IA DENGAN DIA ERTINYA JADILAH IA ^AIN HAMBANYA DAN SEKIRA-KIRA TIADA DIBILANG DUA ANTARA KEDUANYA MAKA SAH BAHAWA BERKATA IA IAITU AKU ERTINYA ALLAH ITU AKU DAN AKU INI IA DAN TERANGKATLAH DARIPADANYA SURUHAN DAN TEGAHAN DAN ZAHIRLAH DARIPADANYA BEBERAPA KAROMAH YANG ^AJIB-^AJIB OLEH BARANG YANG TIADA TASAWWUR DATANGNYA DARIPADA MANUSIA", bermula sekalian mereka itu iaitu beberapa KAFIR DENGAN IJMAK SEKALIAN ULAMA.

Isnin, 21 September 2015

GOLONGAN MUJASSIM YANG MENJISIMKAN ALLAH LEBIH AWLA DIHUKUM MURTAD - IMAM IBN AL-HUMAM

Assalamualaykum, Al-Faqir mulakan dengan mengucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat Yang Maha Suci, Yang Wujudnya Tiada Permulaan, Tiada Pengakhiran, Tidak Berjisim, Tidak Berjirim, Tidak Beranggota Badan, Tidak Diliputi Masa dan Tempat. Selawat dan Salam ke atas Junjungan Kita Nabiyyuna Muhammad Sollallahu Alaihi Wasallam Yang Bersusah Payah Menyampaikan Dakwah Kepada Kita, Yang Maksum Dari Sebarang Dosa dan Kekufuran, Yang Keturunannya Mulia, Ibu Bapanya Tidak Mensyirikkan Allah. 


Kitab Fathu Al-Qodir karangan Al-Imam Kamal Al-Din Muhammad ibn 'Abdu Al-Wahid As-Sirasi yang terkenal dengan gelaran Al-Imam Ibn Al-Humam Al-Hanafi, jilid 1, halaman 360 :

"Dan golongan Musyabbihah (yang menyamakan Allah dengan makhluk) apabila mereka mendakwa : Bagi Allah itu ada tangan dan kaki sebagaimana yang terdapat pada makhlukNya maka dia merupakan seorang kafir yang dilaknat. Adapun sekiranya mereka mendakwa Allah itu jisim tidak seperti jisim makhluk maka dia merupakan golongan Bid'ah..."

Sehinggalah akhir pada garisan merah tersebut tambahnya :

"Ada pendapat yang menghukumkan sesiapa yang mendakwa ungkapan seperti itu tetap jatuh murtad juga dan itulah pendapat yang baik bahkan golongan yang mendakwa seperti ungkapan tersebut terlebih utama untuk dihukumkan sebagai golongan murtad."

SEMOGA ALLAH PELIHARA AQIDAH KITA DARI KESESATAN. TETAPKAN IMAN ATAS MANHAJ AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH YANG SEBENAR

KENAPA PENTAKWILAN AYAT MUTASYABIHAT PERLU? - DIJAWAB OLEH ULAMA BESAR AHLUSSUNNAH

Assalamualaykum, Al-Faqir mulakan dengan mengucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat Yang Maha Suci, Yang Wujudnya Tiada Permulaan, Tiada Pengakhiran, Tidak Berjisim, Tidak Berjirim, Tidak Beranggota Badan, Tidak Diliputi Masa dan Tempat. Selawat dan Salam ke atas Junjungan Kita Nabiyyuna Muhammad Sollallahu Alaihi Wasallam Yang Bersusah Payah Menyampaikan Dakwah Kepada Kita, Yang Maksum Dari Sebarang Dosa dan Kekufuran, Yang Keturunannya Mulia, Ibu Bapanya Tidak Mensyirikkan Allah. 
Telah berkata al-Imam Mulla 'Ali ibn Sulthan Muhammad al-Qari al-Hanafi dalam kitabnya Mirqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih, jil. 1, hlm. 260, kitab : al-Iman - al-'Ilmu :-

Telah berkata al-Imam Ibn Hajar : "Pada zaman Salafussoleh golongan sesat dan menyeleweng itu tidak terzahir begitu ramai. Oleh demikian, amat mudah bagi mereka yang berada pada zaman tersebut untuk TIDAK MENYELAMI setiap perkataan bahkan MENYERAHKAN MAKSUDNYA KEPADA ALLAH disertai MENYUCIKANNYA daripada ZAHIR PERKATAAN tersebut yang kelihatan tidak layak bagi Allah. 

Adapun pada zaman Khalaf golongan sesat dan menyeleweng itu begitu ramai, maka mereka menggunakan kaedah pentakwilan yang layak bagi kesempurnaan dan kesucian Allah untuk MEMBANTAH setiap dakwaan golongan sesat dan menyeleweng tersebut."

Begitu juga antaranya menurut al-Imam al-Haramain : "Jikalau masih lagi zaman kami ini seperti kehidupan di zaman Salafussoleh, barangkali kami pasti tidak akan menyuruh mereka mempelajari bidang ilmu Kalam (Usuluddin), namun pada zaman kami ini golongan sesat dan menyeleweng adalah terlalu ramai maka TIDAK ADA JALAN LAIN untuk membasmi gejala fitnah yang berlaku."


Beliau menyambung:

Telah berkata al-Imam Mulla 'Ali ibn Sulthan Muhammad al-Qari al-Hanafi dalam kitabnya Mirqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih, jil. 3, hlm. 270, kitab : as-Solat :-

"Dan mereka (para ulama' Khalaf) telah berkata : Jikalau kami ini berada pada zaman Salafussoleh di mana pegangan 'Aqidah ketika itu masih bersih malah sedikitnya golongan yang sesat dan menyeleweng, sudah tentu kami TIDAK AKAN MENYELAMI DAN MENDALAMI PENTAKWILAN TERHADAP SESUATU PERKARA. Bagaimanapun saya mengetahui bahawa Malik dan al-Auza'i merupakan para ulama' yang terbesar di zaman Salaf yang juga turut menggunakan pendekatan PENTAKWILAN SESEBUAH HADITS BERDASARKAN PENTAKWILAN YANG TERPERINCI."

SEMOGA ALLAH PELIHARA AQIDAH KITA DARI KESESATAN. TETAPKAN IMAN ATAS MANHAJ AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH YANG SEBENAR

WAHABi MENTERJEMAH AYAT MUTASYABIHAT, SEDANGKAN ULAMA AHLUSSUNNAH MENGHARAMKAN PENTERJEMAHAN INI

Assalamualaykum, Al-Faqir mulakan dengan mengucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat Yang Maha Suci, Yang Wujudnya Tiada Permulaan, Tiada Pengakhiran, Tidak Berjisim, Tidak Berjirim, Tidak Beranggota Badan, Tidak Diliputi Masa dan Tempat. Selawat dan Salam ke atas Junjungan Kita Nabiyyuna Muhammad Sollallahu Alaihi Wasallam Yang Bersusah Payah Menyampaikan Dakwah Kepada Kita, Yang Maksum Dari Sebarang Dosa dan Kekufuran, Yang Keturunannya Mulia, Ibu Bapanya Tidak Mensyirikkan Allah. PETIKAN DARIPADA KALAM SEORANG ULAMA' YANG BERNAMA AL-FAQIH ABU AL-'ABBAS AHMAD IBN 'UMAR IBN SURAIJ AL-'IRAQI (IBN SURAIJ) w. 306 H :-

"Pegangan kami padanya dan pada ayat-ayat Mutasyabihat yang terkandung di dalam al-Quran... Tidak menterjemahkan daripada sifat-sifatNya dengan bahasa selain bahasa Arab." al-'Uluw Li al-'Ali al-Ghaffar, al-Hafiz az-Zahabi, hlm. 501.Kata-kata beliau ini juga turut dijelaskan oleh al-Imam Abi Al-Fath Muhammad ibn 'Abdul Karim asy-Syahrastani dalam kitabnya al-Milal Wa an-Nihal, jil. 1, hlm. 93 :-

"Dan (para ulama' salaf) sebahagian mereka sangat berhati-hati sehingga tidak menyingkapkan pengertian al-Yad dengan bahasa Parsi dan tidak juga bagi lafaz al-Wajh, al-Istiwa' serta segala apa yang telah datang dalam bentuk seumpama ayat tersebut. Bahkan sekiranya mereka memerlukan untuk menyebutkannya maka disebutkan ibarat lafaznya sebagaimana yang telah diturunkan. Maka ini merupakan jalan yang selamat dan tidak akan dimasuki segala unsur tasybih (persamaan) terhadap sesuatu."

SEMOGA ALLAH PELIHARA AQIDAH KITA DARI KESESATAN. TETAPKAN IMAN ATAS MANHAJ AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH YANG SEBENAR

AQIDAH UMAT ISLAM NAJD (TEMPAT ASAL MUNCUL WAHABI) IALAH AKIDAH AHLUSSUNNAH

Assalamualaykum, Al-Faqir mulakan dengan mengucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat Yang Maha Suci, Yang Wujudnya Tiada Permulaan, Tiada Pengakhiran, Tidak Berjisim, Tidak Berjirim, Tidak Beranggota Badan, Tidak Diliputi Masa dan Tempat. Selawat dan Salam ke atas Junjungan Kita Nabiyyuna Muhammad Sollallahu Alaihi Wasallam Yang Bersusah Payah Menyampaikan Dakwah Kepada Kita, Yang Maksum Dari Sebarang Dosa dan Kekufuran, Yang Keturunannya Mulia, Ibu Bapanya Tidak Mensyirikkan Allah. Seorang ulama' Ahli Sunnah Wal Jamaah al-Asya'irah dan al-Maturidiyyah yang bermazhab Hanbali serta merupakan ulama' kelahiran tanah Najjad/Riyadh w. 1097 H iaitu kira-kira 13 tahun sebelum kelahiran pengasas golongan wahhabi mujassim. Nama beliau ialah asy-Syeikh 'Utsman ibn 'Utsman ibn Ahmad ibn Sa'id an-Najdi. Beliau telah berkata mengenai beberapa perkara dalam mengenal Allah :

"Dan WAJIB kita berpegang dengan putus serta tanpa ragu-ragu bahawa Allah itu Maha Esa (dengan tidak menerima belah bahagi dan tiada sekutu dalam ketuhananNya), Maha Esa dengan tidak berhajat kepada yang lain, Maha Mengetahui dengan sifat 'Ilmu, Maha Berkuasa dengan sifat Qudrah, Maha Berkehendak dengan sifat Iradah, Maha Hidup dengan sifat Hayyun, Maha Mendengar dengan sifat Sama', Maha Melihat dengan sifat Bashar dan Maha Berkata-kata dengan sifat Kalam.

Allah itu bukanlah jisim/beranggota, bukan jauhar (asas dari sesuatu), bukan 'aradh (sifat jisim), Allah tidak meresap pada makhluk dan tidak ada makhluk yang meresap padaNya dan Allah tidak dikelilingi oleh makhluk. Justeru, barangsiapa yang berpegang atau berkata bahawa Allah di mana-mana tempat dengan zatNya atau pada suatu tempat maka dia murtad, bahkan WAJIB berpegang dengan putus serta tanpa ragu-ragu bahawa Allah itu berbeza dengan makhlukNya.

Maka Allah Taala telah wujud tanpa bertempat kemudian setelah Allah Taala menciptakan tempat, Allah Taala kekal dengan tidak bertempat."SEMOGA ALLAH PELIHARA AQIDAH KITA DARI KESESATAN. TETAPKAN IMAN ATAS MANHAJ AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH YANG SEBENAR

ALBANI (TOKOH WAHABI) MENGINGKARI ALLAH ATAS ARASH

Assalamualaykum, Al-Faqir mulakan dengan mengucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat Yang Maha Suci, Yang Wujudnya Tiada Permulaan, Tiada Pengakhiran, Tidak Berjisim, Tidak Berjirim, Tidak Beranggota Badan, Tidak Diliputi Masa dan Tempat. Selawat dan Salam ke atas Junjungan Kita Nabiyyuna Muhammad Sollallahu Alaihi Wasallam Yang Bersusah Payah Menyampaikan Dakwah Kepada Kita, Yang Maksum Dari Sebarang Dosa dan Kekufuran, Yang Keturunannya Mulia, Ibu Bapanya Tidak Mensyirikkan Allah.
TELAH BERKATA ALBANI DALAM KITAB MUKHTASAR AL-'ULUW, HLM. 17 :-

"Maka sesungguhnya memperakui penyandaran duduk di atas 'Arasy kepada Allah 'Azza Wa Jalla itu melazimkan penyandaran menetap keatas Allah Taala, sedangkan ianya tidak warid (terdapat di dalam al-Quran & al-Hadits) maka TIDAK BOLEH meyakini dan menyandarkannya kepada Allah 'Azza Wa Jalla. Oleh demikian, sidang pengarang (Syamsuddin az-Zahabi) MENGINGKARI keatas kenyataan mereka yang berlaku selepas kurun ketiga iaitu

إن الله استوى استواء استقرار
"Sesungguhnya Allah itu beristawa dengan istiwa yang menetap."

INI BERERTI GOLONGAN INI SENDIRI MENGINGKARI ALLAH BERSEMAYAM ATAS ARASH!

SEMOGA ALLAH PELIHARA AQIDAH KITA DARI KESESATAN. TETAPKAN IMAN ATAS MANHAJ AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH YANG SEBENAR

HARAM BERPEGANG DENGAN ZAHIR AYAT MUTASYABIHAT - WAJIB IMANI ALLAH WUJUD TANPA TEMPAT

Assalamualaykum, Al-Faqir mulakan dengan mengucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat Yang Maha Suci, Yang Wujudnya Tiada Permulaan, Tiada Pengakhiran, Tidak Berjisim, Tidak Berjirim, Tidak Beranggota Badan, Tidak Diliputi Masa dan Tempat. Selawat dan Salam ke atas Junjungan Kita Nabiyyuna Muhammad Sollallahu Alaihi Wasallam Yang Bersusah Payah Menyampaikan Dakwah Kepada Kita, Yang Maksum Dari Sebarang Dosa dan Kekufuran, Yang Keturunannya Mulia, Ibu Bapanya Tidak Mensyirikkan Allah. TELAH BERKATA  AL-IMAM ABI AL-MU'IN MAIMUN IBN MUHAMMAD AN-NASAFI DALAM KITAB TABSIROTU AL-ADILLAH FI USULIDDIN, HLM. 240 :-

"Sesungguhnya ia (as-Saq, al-Istiwa', al-Yad, an-Nuzul dan seumpamanya) merupakan ayat Mutasyabihat di mana kita meyakini padanya bahawa tidak boleh ditujukan secara zohir/literalnya dan kita sekadar beriman dengan pengkhabarannya serta tidak melakukan sebarang pentakwilan bahkan kita meyakini apa yang dikehendaki Allah dengannya itu pasti yang hak (sempurna). Mereka (para ulama' kurun Salaf as-Soleh) hanya menyebutkannya sekadar apa yang telah warid (dikhabarkan) syarak maka mereka mengatakan : ar-Rahmanu 'Ala al-'Arasy Istawa dan pada sisi lain : Allah Taala al-Qahir Fauqa 'Ibadih,

Begitulah seterusnya setiap ayat yang dilontarkan mereka dan apa yang telah diriwayatkan dari Salaf yang mana zohir/literalnya membawa sangkaan mereka ini menetapkan arah serta tempat adalah ditanggung dengan maksud ini.

Di antara Salaf juga terdapat perselisihan dari sudut lafaz-lafaz yang diperkatakan mereka namun semua perselisihan tersebut hanya berlaku pada ibarat sahaja disertai persetujuan mereka dari sudut pengertiannya bahawa Allah Taala tidak menetap pada tempat dan tidak mengisi ruang pada arah."

SEMOGA ALLAH PELIHARA AQIDAH KITA DARI KESESATAN. TETAPKAN IMAN ATAS MANHAJ AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH YANG SEBENAR

IMAM TABARI DIMARAHI DAN RUMAHNYA DILEMPAR BATU KERANA MEMPERTAHAN AQIDAH ALLAH WUJUD TANPA TEMPAT

Assalamualaykum, Al-Faqir mulakan dengan mengucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat Yang Maha Suci, Yang Wujudnya Tiada Permulaan, Tiada Pengakhiran, Tidak Berjisim, Tidak Berjirim, Tidak Beranggota Badan, Tidak Diliputi Masa dan Tempat. Selawat dan Salam ke atas Junjungan Kita Nabiyyuna Muhammad Sollallahu Alaihi Wasallam Yang Bersusah Payah Menyampaikan Dakwah Kepada Kita, Yang Maksum Dari Sebarang Dosa dan Kekufuran, Yang Keturunannya Mulia, Ibu Bapanya Tidak Mensyirikkan Allah. 


TELAH BERKATA YAQUT AL-HAMAWI AR-RUMI DALAM KITAB MU'JAM AL-UDABA', JIL. 6, HLM. 2450 :-

Ketika al-Imam Ibn Jarir at-Thabari ditanya mengenai sebuah hadits yang mendakwa bahawa Allah mendudukkan Nabi Muhammad di atas 'Arasy bersama-sama denganNya. Maka al-Imam Ibn Jarir at-Thabari telah mengulas sebagai berikut :-

"Adapun mengenai hadits yang mendakwa bahawa Allah mendudukkan Nabi Muhammad di atas 'Arasy bersama-sama denganNya itu adalah mustahil, kemudian beliau mendendangkan sebuah syair :-

MAHA SUCI ALLAH YANG TIDAK TERDAPAT BAGINYA SEKUTU * DAN TIDAKLAH DIA PADA 'ARASY ITU DUDUK.

Maka ketikamana didengari oleh orang-orang yang menyandarkan diri mereka kepada mazhab Hanbali dan ahli hadits mengenai hal tersebut lalu mereka berkumpul serta melontarkan ketidakpuas hati terhadap kenyataan tersebut. Dikatakan perhimpunan tersebut adalah seramai seribu orang. Kemudian al-Imam Ibn Jarir at-Thabari bergegas bangun dan memasuki rumahnya. Setelah itu, mereka melontarkan batu-bata di hadapan pintu rumahnya sehingga batu-bata tersebut menjadi seperti sebuah bukit yang besar, kemudian Nazuk ketua polis dengan disertai sepuluh ribu orang askar telah menghalang orang ramai tersebut dan mereka berdiri di situ seharian sehinggalah waktu malam serta memerintahkan agar batu-bata tersebut dialihkan. Al-Imam Ibn Jarir at-Thabari juga telah menulis dendangan syairnya tersebut di hadapan pintu rumahnya sendiri :-

 MAHA SUCI ALLAH YANG TIDAK TERDAPAT BAGINYA SEKUTU * DAN TIDAKLAH DIA PADA 'ARASY ITU DUDUK.KISAH YANG SAMA JUGA TELAH DIRIWAYATKAN OLEH AL-IMAM AS-SUYUTI :-

TELAH BERKATA AL-IMAM JALALUDDIN AS-SUYUTI DALAM KITAB TAHZIR AL-KHAWWASH, HLM. 211-212 :-

"Terdapat pada sebahagian kitab-kitab al-Majami' :-

mengisahkan bahawa terdapat di Baghdad seseorang yang meriwayatkan sebuah hadits megenai tafsiran firman Allah :-

(Mafhumnya :) Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang terpuji. -al-Israk : 79- iaitu Allah mendudukkan Nabi Muhammad di atas 'Arasy bersama-sama denganNya. Maka perkara tersebut telah sampai kepada Muhammad ibn Jarir at-Thabari, lalu beliau menjadi marah dan mengingkarinya serta menulis di hadapan pintu rumahnya :-

MAHA SUCI ALLAH YANG TIDAK TERDAPAT BAGINYA SEKUTU * DAN TIDAKLAH DIA PADA 'ARASY ITU DUDUK.

Kemudian orang-orang awam di Baghdad berkumpul dan melontarkan batu-bata di hadapan rumahnya sehingga terkunci pintunya dengan batu-bata yang telah meninggi tersebut."

SEMOGA ALLAH PELIHARA AQIDAH KITA DARI KESESATAN. TETAPKAN IMAN ATAS MANHAJ AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH YANG SEBENAR

ULAMA TAFSIR MENCERITAKAN MENGANI WAHABI DALAM TAFSIR JALALAYN

Assalamualaykum, Al-Faqir mulakan dengan mengucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat Yang Maha Suci, Yang Wujudnya Tiada Permulaan, Tiada Pengakhiran, Tidak Berjisim, Tidak Berjirim, Tidak Beranggota Badan, Tidak Diliputi Masa dan Tempat. Selawat dan Salam ke atas Junjungan Kita Nabiyyuna Muhammad Sollallahu Alaihi Wasallam Yang Bersusah Payah Menyampaikan Dakwah Kepada Kita, Yang Maksum Dari Sebarang Dosa dan Kekufuran, Yang Keturunannya Mulia, Ibu Bapanya Tidak Mensyirikkan Allah. Kitab ini dikarang oleh asy-Syeikh Ahmad ibn Muhammad as-Showi al-Maliki W. 1241 H, beliau menjelaskan tentang firman Allah : surah Fatir ayat 6 : 

إِنَّ الشَّيطٰنَ لَكُم عَدُوٌّ فَاتَّخِذوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّما يَدعوا حِزبَهُ لِيَكونوا مِن أَصحٰبِ السَّعيرِ

"Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh (yang mesti dijauhi tipu dayanya), sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka."

(Sila lihat garisan merah gambar tersebut) :

"Dikatakan ayat ini diturunkan bagi golongan khawarij yang mentakwil ayat-ayat al-Quran dan al-Hadits secara menyeleweng, dengan itu mereka menghalalkan darah umat Islam dan harta mereka (boleh dirampas) sebagaimana yang kita lihat pada kini hari, terdapat golongan yang semirip seperti mereka (golongan khawarij) iaitu kelompok yang bertempat di Tanah Hijaz (Najjad/Riyadh) yang dipanggil sebagai "wahhabiyyah", mereka mengira bahawa (kebenaran) itu ada pada diri mereka, tidaklah mereka itu (sebenarnya begitu) melainkan tertipu, mereka itu (ditipu dan) dipengaruhi oleh syaitan yang menyebabkan mereka lupa kepada Allah, mereka inilah "parti syaitan", bukankah (orang yang berada bersama) parti syaitan itu (termasuk) golongan yang rugi?.

SEMOGA ALLAH PELIHARA AQIDAH KITA DARI KESESATAN. TETAPKAN IMAN ATAS MANHAJ AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH YANG SEBENAR

MUFTI MEKAH: WAHABI ADALAH KAFIR BUKAN ISLAM

Assalamualaykum, Al-Faqir mulakan dengan mengucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat Yang Maha Suci, Yang Wujudnya Tiada Permulaan, Tiada Pengakhiran, Tidak Berjisim, Tidak Berjirim, Tidak Beranggota Badan, Tidak Diliputi Masa dan Tempat. Selawat dan Salam ke atas Junjungan Kita Nabiyyuna Muhammad Sollallahu Alaihi Wasallam Yang Bersusah Payah Menyampaikan Dakwah Kepada Kita, Yang Maksum Dari Sebarang Dosa dan Kekufuran, Yang Keturunannya Mulia, Ibu Bapanya Tidak Mensyirikkan Allah. 


TELAH BERKATA ASY-SYEIKH ZAINI DAHLAN ASY-SYAFI'I DALAM KITAB KHULASOTU AL-KALAM FI BAYAN UMARA' AL-BALAD AL-HARAM, JIL. 1, HLM. 300 :-

Pemerintah kota Makkah ketika itu merupakan seorang yang bernama asy-Syarif Mas'ud ibn Sa'id ibn Sa'ad ibn Zaid di mana baginda telah memerintahkan para ulama' al-Haramain (kota Makkah dan Madinah) pergi menemui golongan wahhabi bagi mengenali mereka.

"Dan para ulama' tersebut telah berdebat dengan mereka dalam perkara 'Aqidah serta mendapati terdapat banyak hal-hal kekufuran dalam urusan 'Aqidah mereka tersebut. Justeru, selepas sahaja mereka berdebat dengan hujah-hujah dan dalil-dalil, asy-Syarif Mas'ud telah memerintahkan kepada qadhi/hakim syarak untuk menulis setiap hujah-hujah mengenai kekufuran mereka itu...".

Selain itu, beliau juga telah berkata :-

"Bahawasanya telah pasti disisi para ulama' (golongan wahhabi) itu adalah golongan kuffar...".


TELAH BERKATA ASY-SYEIKH ZAINI DAHLAN ASY-SYAFI'I DALAM KITAB KHULASOTU AL-KALAM FI BAYAN UMARA' AL-BALAD AL-HARAM, JIL. 2, HLM. 234 :-

Di bawah tajuk : KUMPULAN FATWA BAGI SELURUH UMAT ISLAM.

Telah berkata asy-Syeikh as-Sayyid Abi Mas'ud Mahmud al-Hanafi al-Kazimi al-Pakistani :-

"Fitnah wahhabi hakikatnya merupakan fitnah yahudi di mana mereka itu gemar berbuat apa yang menyusahkan kamu, yang tersembunyi (niat jahat) dalam hati mereka lebih besar lagi, maka setiap perkara dari pegangan-pegangan wahhabi atau yahudi itu adalah jelek dan barangsiapa yang beriman kepada Allah serta RasulNya adalah berada dalam keadaan yang baik, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman itu dalam keadaan sekarang (keimanan) sehinggalah Dia (Allah) menyisihkan yang buruk (kemunafikan dan kekufuran) dari yang baik (keimanan sahaja).

Justeru, setelah diselidiki mereka itu tersisih dari sudut zahir dan batin umat Islam sehinggakan dalam urusan Tauhid, risalah pokok-pokok dan cabang-cabangnya, maka HARAM SOLAT DI BELAKANG MEREKA ITU dan HARAM MEMBERIKAN MEREKA SEBARANG JAWATAN SEPERTI IMAM, QADHI/HAKIM, GURU-GURU YANG MENGAJAR AL-QURAN, AL-HADITS DAN AL-FIQH, janganlah demi Tuhan kepada Ka'bah serta awasilah  mereka dari menjadi penerus garis peredaran air dan terdapat di dalam sebuah hadits :-

اجْعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ 

Mafhumnya : " Ambillah ikutan kamu itu yang mana merupakan dikalangan kamu."

Maka sesungguhnya golongan wahhabiyyah itu berada di dalam kemuncak buruknya 'Aqidah serta amalan mereka sehinggakan mereka cukup bahaya bagi kita. Justeru, mereka itu telah KUFUR KEPADA ALLAH DAN RASULNYA DENGAN MENZAHIRKAN KEISLAMAN DAN TIDAK DISANGKALKAN LAGI BAHAWA MEREKA ITU MERUPAKAN GOLONGAN MUNAFIK SERTA UNGKAPAN MEREKA DENGAN KENYATAAN BERBENTUK KEBESARAN DAN KEMULIAAN ITU HANYA MENDORONG KEPADA KEMURKAAN ALLAH DAN KEMARAHAN RASULNYA, maka HARAM BAGI KITA UNTUK MENJADIKAN MEREKA SEBAGAI PEMIMPIN KITA berdasarkan firman Allah : (mafhumnya)

"Barangsiapa yang melantik mereka sebagai pemimpinnya, maka ia tergolong bersama mereka."

Adapun di dalam sebuah hadits (mafhumnya) : "Awasilah kamu kepada mereka, tidaklah mereka itu pasti ingin menyesatkan kamu dan tidaklah mereka itu pasti ingin mendatangkan kekacauan pada kamu."

Maka mereka (golongan wahhabi) itulah yang telah kufur dan murtad kepada Allah, RasulNya dan agama Islam sejak dahulu dan sekarang. Sesungguhnya mereka itu sangat dahsyat kekufuran dan kemunafikannya DAN TIDAK DIRAGUKAN LAGI MEREKA ITU HAMBA KEPADA SYAITAN YANG MERUPAKAN PENGIKUT IBN TAIMIYYAH DAN MUHAMMAD IBN 'ABDIL WAHHAB serta selain dari kedua-duanya yang terdiri dikalangan bangsa Arab dan asing, mereka telah berkata-kata terhadap Allah dan RasulNya berdasarkan apa yang tidak diperintahkan, para ulama' telahpun mendatangkan sebuah fatwa keatas mereka (golongan wahhabiyyah) dengan penyelidikan yang begitu terperinci bahawa mereka itu adalah golongan yang MURTAD KEPADA ALLAH DAN AGAMA ISLAM dari segenap seruan mereka itu, para ulama' telah menetapkan : BARANGSIAPA YANG RAGU-RAGU TERHADAP KEKUFURAN SERTA AZAB-AZABNYA MAKA DIA TELAH KUFUR (MURTAD)."

Sehinggalah berada pada petikan :-

"Maka menjadikan mereka sebagai ikutan dan membiarkan mereka memegang suatu jawatan seperti qadhi/hakim, guru agama adalah HARAM HARAM HARAM LAGI KUFUR, sesungguhnya agama dan keimanan itu HARAM MENYERTAI DAN MEMBANTU MEREKA. Oleh demikian, wajib keatas kita meninggalkan mereka dengan mengikuti apa yang telah diperintahkan keatas kita melalui firman Allah (mafhumnya) :

"Sertailah bersama-sama mereka yang benar sahaja."

Adapun mereka (golongan wahhabiyyah) itu merupakan golongan yang KUFUR dan BUKANLAH DIKALANGAN GOLONGAN YANG BENAR BAHKAN MEREKA ITU SEDUSTA-DUSTA MANUSIA TERHADAP ALLAH DAN RASULNYA SERTA MERUPAKAN DIKALANGAN GOLONGAN YANG KUFUR LAGI MURTAD, Allah telah memerintahkan supaya kita menyertai bersama-sama dengan mereka yang benar sahaja dan melarang kita dari menyertai dengan mereka yang pendusta lagi kafir kerana menyuruh melakukan sesuatu perkara yang dilarang dari sebaliknya...".

SEMOGA ALLAH PELIHARA AQIDAH KITA DARI KESESATAN. TETAPKAN IMAN ATAS MANHAJ AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH YANG SEBENAR

ORANG YANG BERPEGANG SELAIN AQIDAH AHLUSSUNNAH (ASYAIRAH MATURIDIAH) ADALAH KAFIR [IMAM SHIRAZI]

Assalamualaykum, Al-Faqir mulakan dengan mengucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat Yang Maha Suci, Yang Wujudnya Tiada Permulaan, Tiada Pengakhiran, Tidak Berjisim, Tidak Berjirim, Tidak Beranggota Badan, Tidak Diliputi Masa dan Tempat. Selawat dan Salam ke atas Junjungan Kita Nabiyyuna Muhammad Sollallahu Alaihi Wasallam Yang Bersusah Payah Menyampaikan Dakwah Kepada Kita, Yang Maksum Dari Sebarang Dosa dan Kekufuran, Yang Keturunannya Mulia, Ibu Bapanya Tidak Mensyirikkan Allah. TELAH BERKATA AL-IMAM ABI ISHAQ IBRAHIM ASY-SYIRAZI ASY-SYAFI'I, JIL. 1, HLM. 111 :-

Di bawah tajuk : "Pengkafiran keatas golongan yang tidak berpegang dengan pegangan Ahli al-Haq (Ahli Sunnah Wal Jamaah) yang mana disandarkan kepada golongan al-Asy'ari."

"Maka barangsiapa yang berpegang dengan selain pegangan-pegangan yang telah kami nyatakan daripada pegangan-pegangan Ahli al-Haq yang mana disandarkan kepada al-Imam Abi al-Hasan al-Asy'ari (Semoga Allah meredhai beliau) maka dia adalah KAFIR!."

SEMOGA ALLAH PELIHARA AQIDAH KITA DARI KESESATAN. TETAPKAN IMAN ATAS MANHAJ AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH YANG SEBENAR

IMAM NAWAWI MENGKAFIRKAN GOLONGAN YANG BERIMAN TUHAN DI LANGIT

Assalamualaykum, Al-Faqir mulakan dengan mengucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat Yang Maha Suci, Yang Wujudnya Tiada Permulaan, Tiada Pengakhiran, Tidak Berjisim, Tidak Berjirim, Tidak Beranggota Badan, Tidak Diliputi Masa dan Tempat. Selawat dan Salam ke atas Junjungan Kita Nabiyyuna Muhammad Sollallahu Alaihi Wasallam Yang Bersusah Payah Menyampaikan Dakwah Kepada Kita, Yang Maksum Dari Sebarang Dosa dan Kekufuran, Yang Keturunannya Mulia, Ibu Bapanya Tidak Mensyirikkan Allah. Al Imam An Nawawi RahimahuLlah mengatakan dalam Kitab Raudhatul Talibin:


"Kalau sekiranya berkata: ((Tiada tuhan yg berhak disembah melainkan dia yg menempati langit)),TIDAKLAH DIA MENJADI MUKMIN. Dan begitu juga sekiranya dia berkata: ((Tiada tuhan yg berhak disembah melainkan Allah yg menempati langit)). Ini kerana menempati [mengambil ruang] adalah mustahil bagi Allah."


SEMOGA ALLAH PELIHARA AQIDAH KITA DARI KESESATAN. TETAPKAN IMAN ATAS MANHAJ AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH YANG SEBENAR
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...